Regelsæt for god klinisk praksis

1:

Medlemmerne skal opretholde en høj etisk standard samt udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

2:

Medlemmerne skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

3:

Medlemmerne skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

4:

 Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

5:

 Medlemmerne skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil.

6:

Medlemmerne skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information, der er givet.

7:

Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.

8:

Medlemmerne skal anvende sterile éngangsnåle i behandlingen.

9:

 Klinikken skal fremtræde ren og hygiejnisk samt overholde relevante myndigheders regler.

10:

Medlemmerne skal udøve god og forsvarlig behandling af patienten, og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktøren og patienten, kollegaerne indbyrdes samt mellem akupunktørerne, befolkningen og myndighederne.

11:

 Klager fra patienter over behandling der stiles til DAU over foreningens medlemmer, behandles af Etisk Råd.

12:

Etisk Råd kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, afregistrering samt fratagelse af medlemskab. Afregistrering samt fratagelse af medlemskab sker ved grovere eller gentagne overtrædelser. Rådets afgørelser kan indbringes for domstolene.