Vedtægter for Dansk Akupunktur Union

(Ændret ved GF 28. maj 2017)

§1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Dansk Akupunktur Union – forkortet DAU.
DAU er stiftet i Thisted den 1. juli 1995
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2. FORMÅL

Stk. 1. At organisere akupunktører og andre tværfaglige behandlere i Danmark og arbejde til gavn for disse medlemmer og deres patienter.
Stk. 2. At varetage medlemmernes faglige interesser.
Stk. 3. At hjælpe medlemmerne med at udvikle den faglige standard, og fremme medlemmerne imellem.
Stk. 4. At arbejde for en sundhedspolitik, der sikrer den danske befolkning fri adgang til kvalificeret akupunkturbehandling.
Stk. 5. At yde medlemmerne vejledning og bistand i juridiske anliggende der vedrører foreningens interesser.
Stk. 6. At søge indflydelse hos myndighederne vedrørende sundhedspolitik.

§ 3. OPTAGELSESKRAV FOR MEDLEMMER

DAU optager medlemmer i følgende kategorier:
a) A-medlemmer med RAB- registrering. 
b) Studie-medlemmer

Stk. 1. Enhver behandler der opfylder DAU’ optagelses betingelser har kan på at blive medlem af Dansk Akupunktur Union.
Stk. 2. Medlemskab kan opnås, hvis ansøgeren minimum opfylder følgende uddannelses krav (en lektion er på minimum 45 minutter):
Akupunktur uddannelse 250 lektioner med eksamen
Førstehjælp 12 lektioner/basisuddannelse med bevis ved et kursus godkendt af Dansk Førstehjælps Råd/Røde Kors/Beredskabsforbundet, eller førstehjælpskurser godkendt af organisationer ved godkendt/godkendte instruktører. Medlemmets førstehjælpsbevis må altid kun være 2 år gammelt. Medlemmet skal vedligeholde førstehjælpskursus hvert andet år, med minimum 3 timer i livreddende førstehjælp/hjerte-lunge redning inden udløb af basiskursets eller vedligeholdelses kursets udløb. Hvis medlemmet ikke får vedligeholdt sin førstehjælp inden for den afgrænsede periode, skal det fulde førstehjælpskursus på 12 timer generhverves.

RAB-medlemskab (registret alternativ behandler) kan opnås hvis ansøgeren minimum opfylder følgende uddannelse krav (en lektion er på minimum 45 minutter):
Sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner, ligelig fordelt imellem teori og praksis, med følgende minimumskrav: Akupunktur 250 lektioner med eksamen Førstehjælp 12 timer med bevis I alt 388 lektioner indenfor: Basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser Anatomi og fysiologi Patologi/farmakologi klinikvejledning/klientbehandling Psykologi Præsentation af andre alternative behandlingsformer. “Lov nr. 351 af 19. maj 2004”: Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere samt “Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” – BEK nr. 702 af 25/06/2004: Basale uddannelseskrav § 10. Gældende BEK. Nr. 978 01/10/2012.

Ligeledes skal det RAB-registrede medlem vedligeholde sin registrering ved hver 3. år at erhverve 30 points/ lektioner relevant efteruddannelse. Optjenes 60 points ellers derover i løbet af disse 3 år, gives dispentation for den kommende 3 års periode.  

Studie medlemskab kan opnås, hvis ansøgeren er under uddannelse til akupunktør/ behandler med uddannelse med minimum 250 lektioner akupunktur.(en lektion er på minimum 45 minutter)

Ved ansøgning om optagelse som medlem, skal bestyrelsen godkende ansøgerens uddannelse/skole, herunder også ved udenlandske akupunktur uddannelser. Bestyrelsen kan afvise en medlemsansøgning, såfremt bestyrelsen ikke finder uddannelsen tilstrækkelig.

Stk. 3. Medlemmet er ansvarlige for, at forudsætningerne for medlemskabet til stadighed er i orden og hvert medlem skal øjeblikkeligt oplyse foreningen, hvis der sker ændringer i disse forhold.

§ 4. KRAV OG PÅBUD

Stk. 1. Medlemmerne skal overholde foreningens regler, herunder de etiske retnings linjer. Ved overtrædelse af foreningens regler vil sanktioner blive iværksat jf. Vedtægters § vedrørende Etisk Råd. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet sit medlemskab.
Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte adgangen til at anlægge søgsmål ved domstolene.
Stk. 2. Flytning: Ændring af adresse o.a. skal meddeles foreningen.
Stk. 3. Ved ophør af medlemskab og af -registrering, indberettes dette til Patientsikkerhedsstyrelsen samt sygeforsikring Danmark. 

Studiemedlemmer kan deltage ved foreningens møder. Ved generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, har Studie-medlemmer ikke stemmeret.      

§ 5. KONTINGENT

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
Stk. 2. Kontingentet betales årligt, og skal betales inden 1. februar
Stk. 3. Udmeldelse af Dansk Akupunktur Union skal ske inden 1. februar. Såfremt dette ikke sker, træder § 5, stk. 4 i kraft.
Stk. 4. Restance udover gældende frist medfører slettelse af foreningen. Slettelse fritager ikke for kontingentrestance, forsikringspræmie restance eller RAB-gebyr restance. Ny optagelse vil kun finde sted ved indbetaling af det skyldige beløb.
Stk. 5. Ny optagne medlemmer betaler kontingent helårligt, såfremt de optages inden 30/6 samme år. Ved indmeldelse efter 1/7 betales ½ kontingent, som opkræves ved indmeldelsen.
Stk. 6. Kontingentet for studie-medlemskab er ½ så stor som A-medlemskab.

§ 6. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan vedtage og ændre vedtægter. Generalforsamlingens beslutninger er bindende for medlemmer af DAU.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år, og indkaldelsen skal ske pr. e-mail med mindst fire ugers varsel.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. På generalforsamlingen skal foreningens referater og regnskaber mv. være til stede og kunne oplæses på forlangende.
Stk. 5. På generalforsamlingen skal formanden aflægge beretning over det forløbne års aktiviteter og kassereren skal fremlægge det reviderede regnskab.
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Stk. 7. Vedtægtsændringer kræver mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 8. Ved afstemninger benyttes normalt håndsoprækning, medmindre der fra et stemmeberettiget medlem forlanges skriftlig afstemning.
Ved personvalg, hvor der skal prioriteres, eller der er flere foreslåede, end der skal vælges, benyttes altid skriftlig afstemning.
Stk. 9. Udelukkelse af et medlem kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling, hvor dette udtrykkelig fremgår af dagsordenen. Udelukkelse sker ved simpelt flertal.
Stk. 10. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Formandens beretning
4. Etisk Råds beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget
8. Valg:
– Bestyrelsesmedlemmer. To alle ulige år og tre alle lige år.
– Bestyrelsessuppleanter, 2 nye medlemmer hvert år. 
– Valg til Etisk Råd. Et nyt medlem hvert år.
– Revisor
– Revisor suppleant
9. Eventuelt.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, når formanden alene eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer det med opgivelse af dagsorden for den/de sager, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling er lovlig, når mindst to tredjedele af underskriverne er fremmødt.
Stk. 2. På ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun behandles de spørgsmål, der står opført på dagsordenen.
Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst fjorten dages varsel.
Stk. 4. Indvarslingen til ekstraordinær generalforsamling sker ved E-mail til alle foreningsmedlemmer

§ 8. BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemsansvarlig..
stk. 1a Bestyrelsen består af 5 medlemmer med godkendt/eksamineret akupunkturuddannelse 250 lektioner minimum A medlem. Uddannelsen skal være godkendt af DAU. Minimum 3 bestyrelsesmedlemmer skal være RAB.
Stk. 2. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Der vælges en første og en anden suppleant. Det ene er et medlem med 250 lektioners akupunktur uddannelse.
Stk. 3. Der vælges to revisorer for en to- årig periode, samt den til alle tider siddende formand, som afgår skiftevis på lige og ulige år.  Revisor vælges til GF hvert lige år. Der vælges tillige revisorsuppleant. Stk. 4. Alle anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 9. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt. Der kan ligeledes indkaldes til møde, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne finder det ønskeligt. Bestyrelsesmøder kan finde sted som personlige møder, eller via Skype /lignende møder efter bestyrelsens valg.
Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder pr. E-mail, med angivelser af de punkter, der ønskes drøftet.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er flertal.

§ 10. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

Stk. 1. Formanden leder foreningens daglige anliggender, sekretæren fører foreningens korrespondance i samarbejde med formanden.
Stk. 2. Næstformanden og den øvrige bestyrelse bistår formanden i det daglige arbejde.
Stk. 3. Kassereren fører foreningens økonomiske anliggender og er til enhver tid ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse.
Stk. 4. Kassereren skal altid have regnskaber og bankbeholdning i orden og skal på den øvrige bestyrelses samt revisorers forlangende forelægge en oversigt over bankbeholdning.
Stk. 5. Bestyrelsen administrerer foreningens midler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskaberne er hensigtsmæssig indrettet, således at de indeholder den fornødne interne og eksterne kontrol.
Stk. 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid foreningens tilhørende formue.
Stk. 3. Der påhviler ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse.
Stk. 4. Bestyrelsen arbejder ikke vederlagsfrit, men aflønnes med kr. 2000.- pr. arbejdsdag. Dog ikke GF. En arbejdsdag svarer til 8 timers eksklusiv pauser. Bestyrelsesmedlemmerne oppebære frit medlemskab, og bestyrelsesmedlemmerne kan få udgifter dækket i nødvendigt omfang til ex. telefonpenge, nødvendigt It tilbehør eks. office pakke og lignende, samt transport til møder, kørsel efter Statens gældende takster.

§ 12. KOMPETENCE

Stk. 1. Kommer det til foreningens kendskab, at et medlem foretager sig noget til skade for foreningen, er bestyrelsen forpligtet til at påtale dette skriftligt over for medlemmet.
Stk. 2. Intet medlem af foreningen må på egen hånd forhandle om sager af foreningens interesse uden først at have forelagt sagen for bestyrelsen.

§ 13. OPLØSNING

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, og der fordres to tredjedeles flertal af de angivne gyldige stemmer.
Stk. 2. Såfremt opløsningen vedtages, deles foreningens midler ligeligt mellem medlemmerne.

§ 14 ETISK RÅD

Formål:
Stk. 1. At sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt medlemmerne.
Stk. 2. At styrke god og forsvarlig behandling af patienten og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktøren og patienten, kollegaerne indbyrdes samt mellem akupunktørerne, befolkningen og myndighederne.
Stk. 3. Rådet skal behandle skriftlige klager fra patienter over behandling af foreningens medlemmer. Rådets beslutning afgøres ved almindelig flertal.
Stk. 4. Rådet skal behandle skriftlige klager fra medlemmer, tidligere medlemmer, medlemsansøgere og patienter, herunder manglende overholdelse af foreningens medlemspligter og regler for god klinisk praksis.
Stk. 5. Rådet kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, af-registrering samt fratagelse af medlemskab. Af-registrering samt fratagelse af medlemskab, sker ved grovere eller gentagne overtrædelser. Rådets afgørelser kan indbringes for domstolene.
Stk. 6. Rådet kan på eget initiativ tage sager op, eller sager kan indbringes af bestyrelsen.
Stk. 7. Rådet yder rådgivning og vejledning til foreningens medlemmer.
Stk. 8. Rådet består af 2 medlemmer, samt den til alle tider siddende formand for DAU. Rådet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Ud af rådets 3 medlemmer skal mindst et medlem have 250 lektioner akupunktur eksamen. Ligeledes må intet medlem af Rådet have særlige økonomiske interesser i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed
Stk. 9. Rådet refererer direkte til generalforsamlingen, og arbejder uafhængigt af bestyrelsen.
Stk. 10. Rådet kan om nødvendigt indkalde juridisk bistand.
Stk. 11. Rådets afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.
Stk. 12. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af Rådet har tavshedspligt om de forhold, der er kommet til deres viden, og som ikke berører en evt. afgørelse som de har truffet.
Stk. 13. Når klageren modtager skriftligt svar om afgørelsen, skal Rådet samtidigt skriftligt underrette bestyrelsen om afgørelsen.
Stk. 14. Såfremt Rådet fratager et medlem medlemsrettigheder, skal sagen inden 6 uger behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 15. Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget.